Παρασκευή, Ιουλίου 24, 2015

Σάκη Καράγιωργα : Ἡ ἀπολογία του στὸ Ἔκτακτο Στρατοδικεῖο Ἀθηνῶν


Σάκη Καράγιωργα:  
Ἡ ἀπολογία του στὸ Ἔκτακτο Στρατοδικεῖο Ἀθηνῶν

“…Αὐτὸς ὁ λαὸς ἔκανεν πολλὰς θυσίας καὶ δαπάνας χάριν ἐμοῦ. Μὲ ἐσπουδασεν εἰς τὰ ἑλληνικὰ πανεπιστήμια, μὲ ἔστειλεν μὲ ὑποτροφίαν δι’ ἀνωτέρας σπουδὰς εἰς τὸ ἐξωτερικόν, μὲ ἔκανεν καθηγητὴν ἀνωτάτης σχολῆς καὶ ἀνώτατον κρατικὸν λειτουργόν. Δι' ὅλας αὐτὰς τὰς θυσίας τί ζητεῖ ὡς ἀντάλλαγμα ἀπὸ ἐμὲ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ ἡ πατρίς; Τί ζητεῖ ἀπὸ ὅλους τοὺς πνευματικοὺς ἀνθρώπους; Δύο μόνον πράγματα. Νὰ προσφέρουν τὰς ἐπιστημονικάς των ὑπηρεσίας καὶ νὰ εἶναι οἱ θεματοφύλακες τῶν ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Εἶχα ὑποχρέωσιν, ἑπομένως, κύριοι στρατοδίκαι, νὰ ἐξοφλήσω αὐτὸ τὸ μεγάλο χρέος μου, ἀκόμη καὶ ἐὰν παρίστατο ἀνάγκη νὰ δώσω καὶ τὴν ζωήν μου…”

Κύριοι στρατοδίκαι, εὑρίσκομαι σήμερον ἐνώπιόν σας ὡς κατηγορούμενος διότι διώκομαι ἀπὸ τὴν δικτατορικὴν κυβέρνησιν. Ὁ λόγος τῆς διώξεώς μου εἶναι ἁπλὸς ἀλλὰ οὐσιαστικός. Διώκομαι διότι ὡς πνευματικὸς ἄνθρωπος ἐθεώρησα ἔθνικον καθῆκον μου ν' ἀγωνισθῶ διὰ ν' ἀποκτήση ἐκ νέου ὁ ἑλληνικὸς λαὸς τὸ δικαίωμα ν' ἀποφασίζη μόνος του καὶ ἐλευθέρως διὰ τὴν μοῖραν του καὶ τὰ πεπρωμένα του.
Εἰς τὴν ἀπολογίαν μου θὰ προσπαθήσω νὰ ἀπαντήσω εἰς τὰ ἑξῆς τρία ἐρωτήματα: Πρῶτον, ἐκ τῶν πράξεων τὰς  ὁποίας μοῦ καταλογίζει τὸ κατηγορητήριον ποίας πράγματι ἔκαμα καὶ ποῖαι ἀποτελοῦν κατασκευάσματα τῶν προανακριτικῶν ἀρχῶν. Δεύτερο, ποῖα ἦσαν τὰ κίνητρα καὶ τὰ ἐλατήρια τῶν πράξεων εἰς τὰς ὁποίας πράγματι προέβην καὶ τρίτον, κατὰ πόσον αἱ κατηγορίαι τὰς ὁποίας ἀναφέρει τὸ κατηγορητήριον ὑπάγονται εἰς τὸν Α.Ν. 509.
Καὶ ἔρχομαι, κύριοι στρατοδίκαι, εἰς τὸ πρῶτον ἐρώτημα. Δέχομαι ὅτι ἐβοήθησα τὸν Σημίτην εἰς τὴν τοποθέτησιν κροτίδος εἰς τὸ πρατήριον ESSO-PAPAS Κηφισίας. Σκοπός μου ἦτο ἡ ἐκδήλωσις ἐντόνου διαμαρτυρίας, τόσον ἀπὸ ἐμὲ ὅσον καὶ ἀπὸ τὴν ὀργάνωσιν εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκω, ἐναντίον τῆς δικτατορικῆς κυβερνήσεως, ἡ ὁποία διὰ βίαιων μέσων κατέλυσεν τὸ δημοκρατικὸν πολίτευμα τῆς χώρας καὶ ἐναντίον τῶν παραγόντων, ὅπως ὁ Τὸμ Πάπας, οἱ ὁποῖοι στηρίζουν τὴν δικτατορικὴν κυβέρνησιν εἰς τὴν ἐξουσίαν. Δέχομαι, ἐπίσης, ὅτι παρέλαβα ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνον Σημίτην δεκατρεῖς κροτίδας. Τὰς παρέλαβα ὄχι πρὸς τοποθέτησιν, ὡς λέγει τὸ κατηγορητήριον, ἀλλὰ πρὸς φύλαξιν. Αἱ κροτίδες αὗται θὰ ἐχρησιμοποιοῦντο ἐπίσης ὡς μέσον διαμαρτυρίας κατὰ τῆς δικτατορικῆς κυβερνήσεως. Δέχομαι, τέλος, ὅτι παρέλαβα, ἐγκατέστησα καὶ ἐχρησιμοποίησα πολύγραφον πρὸς ἐκτύπωσιν προκηρύξεων. Τοῦτο ἔπραξα πρὸς πληροφόρησιν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται εἰς τὸ σκότος λόγῳ ἐπιβολῆς αὐστηρᾶς λογοκρισίας.
Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω πράξεων, τὰς ὁποίας δέχομαι, τόσον τὸ κατηγο-ρητήριον ὅσον καὶ αἱ καταθέσεις μου ἀναφέρουν ὅτι ἡγήθην ὁμάδος δυναμιτιστῶν, ὅτι συμμετέσχον εἰς συζητήσεις πρὸς ἀνασύστασιν τῆς διοικούσης ἐπιτροπῆς τῆς Δημοκρατικῆς Ἀμύνης, κατὰ τὰς ὁποίας μάλιστα ὁ Χαρ. Πρωτοπαπᾶς μοῦ εἶπεν ὅτι διατηρεῖ ἀντιστασιακὴν ὁμάδα, ὅτι τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 1969 παρέλαβα τρεῖς κροτίδας ἀπὸ Κουβελάκην καὶ Σταράκην καί, τέλος, ὅτι ἔφερα εἰς ἐπαφὴν τὸν Παπαζήσην μετὰ τοῦ Σταράκη πρὸς τὸν σκοπὸν ὅπως μεταφέρουν μὲ τὸ κότερο τοῦ Παπαζήση ἐκρηκτικὰς ὕλας ἀπὸ τὴν Ἰταλίαν.
Ὅλαι αὐταὶ αἱ πράξεις, κύριοι στρατοδίκαι, ἀποτελοῦν ψευδῆ κατασκευάσματα τῶν προανακριτικῶν ἀρχῶν τῆς Ἀσφαλείας Προαστίων.
Τόσον τὰς πράξεις τὰς ὁποίας παρεδέχθην προηγουμένως ἐνώπιόν σας, ὅσον καὶ τὰ ψευδῆ κατασκευάσματα, τὰ ὁποῖα σᾶς ἀνέφερα, ἐξηναγκάσθην νὰ ὁμολογήσω κατόπιν ἀσκήσεως ὑπὸ τῶν ὀργάνων τῆς Ἀσφαλείας Προαστίων ἀπανθρώπου ψυχολογικῆς βίας καὶ σωματικῶν βασανιστηρίων, ὡς λεπτομερῶς ἐξέθεσα διὰ τῆς κατατεθείσης ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου δηλώσεώς μου.
Ταῦτα, κύριοι στρατοδίκαι, ὅσον ἀφορᾶ τὰς πράξεις τοῦ κατηγορητηρίου. Ἔρχομαι τώρα νὰ ἀπαντήσω εἰς τὸ δεύτερον ἐρώτημα, τὸ ὁποῖον ἔθεσα εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ἀπολογίας μου, ἤτοι ποιὰ εἶναι τὰ κίνητρα καὶ ἐλατήρια τὰ ὁποῖα μὲ ὤθησαν εἰς τὰς πράξεις τὰς ὁποίας παραδέχομαι ὅτι πράγματι διέπραξα. Τὸ ἐρώτημα αὐτὸ σχετίζεται εὐθέως μὲ μίαν ἄλλην γενικὴν κατηγορίαν, τὴν ὁποίαν μοῦ ἀπαγγέλλει τὸ κατηγορητήριον. Ὅτι δηλαδὴ συμμετεῖχα εἰς τὴν ὀργάνωσιν Δημοκρατικὴ Ἄμυνα, ἡ ὁποία, κατὰ τὸ  κατηγορητήριον, ἔχει ὡς ἔκδηλον σκοπὸν τὴν διὰ βιαίων μέσων ἀνατροπὴν τοῦ πολιτεύματος καὶ τοῦ κρατοῦντος κοινωνικοῦ συστήματος. Τὸ ὅτι συμμετεῖχα ὡς ἁπλοῦν μέλος εἰς τὴν ἀντιστασιακὴν ὀργάνωσιν Δημοκρατικὴ Ἄμυνα τὸ παραδέχομαι ἀνεπιφυλάκτως. Ἡ κατηγορία ὅμως ὅτι ἡ Δημοκρατικὴ Ἄμυνα ἔχει ὡς σκοπὸν τὴν ἀνατροπὴν τοῦ πολιτεύ¬ματος καὶ τοῦ κρατοῦντος κοινωνικοῦ συστήματος εἶναι, ἀντικειμενικῶς κρινομένη, ἀνυπόστατος καὶ ἀναληθής. Τὸ πολίτευμα ἀνατρέπεται ἐφ' ὅσον ὑφίσταται καὶ λειτουργεῖ. Τὸ πολίτευμα ὅμως τῆς βασιλευομένης κοινοβουλευτικῆς δημοκρατίας, εἰς τὸ ὁποῖον ἀποκλειστικῶς ἀναφέρεται ὁ Α.Ν. 509 καὶ τὸ ὁποῖον πολίτευμα τὸ κατηγορητήριον διατείνεται ὅτι θὰ ἀνέτρεπεν ἡ Δημοκρατικὴ Ἄμυνα, δὲν ὑφίσταται οὐσιαστικῶς ἀλλ’ οὔτε καὶ λειτουργεῖ διότι ἔχει ἤδη ἀνατραπῆ διὰ βιαίων μέσων ὑπὸ μιᾶς ὀλιγομελοῦς ὁμάδος ἀξιωματικῶν, οἱ ὁποῖοι νέμονται σήμερον τὴν ἐξουσίαν. Ἑπομένως εἶναι τουλάχιστον παραλογισμὸς νὰ κατηγορεῖται τὶς δι' ἐνεργείας πρὸς ἀνατροπὴν τοῦ πολιτεύματος τῆς χώρας ἀπὸ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι τὸ ἔχουν ἤδη ἀνατρέψει.

Σάββατο, Ιουλίου 11, 2015

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μια ευκαιρία να πλουτίσετε…

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Μια ευκαιρία να πλουτίσετε…


Κάθε πρωί στις έξι, ακουγόταν η σειρήνα ενός μεγάλου εργοστασίου, από την άλλη άκρη της πόλης. Ο ήχος της διέτρεχε με ταχύτητα, τον μουντό ουρανό κι ακουμπούσε στην πλαγιά όπου βρίσκονταν οι φοιτητικές εστίες. Προς τη μεριά της οδού Χασντέου.
Ο ήχος της σειρήνας ερχόταν από τις βορειοανατολικές συνοικίες της πόλης, κι έκανε τα πουλιά που κοιμούνταν ανυποψίαστα στις φωλιές τους, μέσα στην πυκνή βλάστηση του μικρού άλσους Μίκο Κέρτ καθώς και στον Βοτανικό Κήπο, ν’ ανησυχήσουν και ν’ αρχίσουν τη μέρα τους κελαηδώντας τρομαγμένα. Εκείνη την ώρα ξεκινούσε η ζωή στις φοιτητικές εστίες, που τις έλεγαν Καμίνια. Κυρίως για τον φοιτητόκοσμο της Ιατρικής Σχολής και του Πολυτεχνείου.
Από την προηγουμένη, είχα αποφασίσει να εμφανιστώ στην Γραμματεία της Σχολής και να αντιμετωπίσω ευθέως, την πρόταση του Γραμματέα να με προειδοποιήσουν με “propunere de exmatriculare” (εισήγηση διαγραφής), λόγω απουσιών. Ωστόσο, όταν άκουσα την σειρήνα, άλλες σκέψεις πέρασαν από το μυαλό μου και γύρισα πλευρό. Με πήρε πάλι ο ύπνος.

Πέμπτη, Ιουλίου 09, 2015

Δημήτρης Κανελλόπουλος: Η Κόκκινη Αλεπού…

Δημήτρης Κανελλόπουλος
Η Κόκκινη Αλεπού…

Έβρεχε ασταμάτητα επί μέρες. Αυτές οι σιγανές, μουρμουριστές ανοιξιάτικες βροχές που δε λένε να σταματήσουν. Είχαν γεμίσει η δρόμοι λάσπες. Έβρεχε ενώ η θερμοκρασία είχε ανέβει και οι ακακίες της Λεωφόρου 31ης Δεκεμβρίου βρίσκονταν σε μια εκρηκτική φυλλοβολία. Μια τέτοια άσχημη μέρα, είχα ραντεβού με τον Μπέιμπι Τόνι έξω από το Τσεντράλ. Βαριόμουν να βγω από την Εστία, αλλά δεν είχα τρόπο να τον ειδοποιήσω. Βγήκα στην οδό Μαρινέσκου και όταν εμφανίστηκε το πρώτο ταξί να κατεβαίνει από το Ομπσερβατόρ, το σταμάτησα, μπήκα και του ζήτησα να με πάει στην Πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο, όπου είχα ραντεβού.
    Ο Μπέιμπι Τόνι περίμενε με μια παλιά, τεράστια, κατάμαυρη ομπρέλα μπροστά από το ρεστοράν Melody που βρισκόταν στο ισόγειο του ξενοδοχείου Τσεντράλ. Χάρηκε που πήγα στη συνάντηση στην ώρα μου ακριβώς και είπε: