Κυριακή, Ιουλίου 14, 2013

ΕΞΟΧΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΥΜΑ...


ξο­χι­κ πά­νω στ κύ­μα!
τοῦ Δημήτρη Κανελλόπουλου

 Τ 1971 μ­φα­νί­στη­κε ­νας ­γνω­στος στ σπί­τι μας,  ­πο­ος δή­λω­νε συγ­γε­νς ­π τν Πύρ­γο! Ζα­βς τ ­νο­μά του! Ζα­βς ­π’ τν Πύρ­γο… Στν ­πι­φυ­λα­κτι­κό­τη­τά μας κα στν κα­χυ­πο­ψί­α μας, μέ­ρες πο ­σαν, μ ­τοι­μό­τη­τα τρο­με­ρή πανέλαβε: Ζα­βς ­π’ τν Πύρ­γο,  ν­τρας τς Ε­θυ­μί­ας, πετώντας τὸ ὄ­νο­μα μις πρώ­της ­ξα­δέλ­φης τς μά­νας μου, μις θεί­ας πο πο­τ δν γνω­ρί­σα­με, κι ­τσι ­νοι­ξε ν­τε­λς μι­σά­νοι­χτη πόρ­τα καμπ­κε  θε­ος ­να­γνώ­στης Ζαβός στ μέ­σα σπίτι μας. Ε­πε ­κό­μη πς ε­χε λ­θει γι δου­λει­ς στν ­θή­να ­που θ πα­ρέ­με­νε γι με­ρι­κς μέ­ρες κα σή­με­ρα Κυ­ρια­κὴ, σκέ­φτη­κε νὰ ἔλ­θει ν μς γνω­ρί­σει, πο τό­σα ε­χε ­κού­σει ­π τν γυ­ναί­κα του γι τν ­γα­πη­μέ­νη της ­ξα­δέλ­φη, τ μά­να μου δη­λα­δή. Με­τ τν ­μη­χα­νί­α τν πρώ­των στιγ­μν, ­κο­λού­θη­σε μί­α «­κρη­κτι­κή» γ­καρ­δι­ό­τη­τα, ε­δι­κὰ ὅ­ταν ρχισε νμε­τα­φέ­ρει νέ­α ­π τν σύ­ζυ­γό του θεί­α Ε­θυ­μί­α, πεν­τάρ­φα­νη πρώ­τη ­ξα­δέλ­φη τς μά­νας μου, πο τν βαλε πηρέτρια σ’ να σπίτι στὸν Πύργο παππούς μου, γι ν ζήσει. Τ ­πάγ­γελ­μά του ­ταν τσαγ­κά­ρης. ­πο­δη­μα­το­ποι­ς κα­θς ε­πε. Μ μα­γα­ζ στν κεν­τρι­κ ­δ τς ­λεια­κς πρω­τεύ­ου­σας. Στν δ ρ­μο!

 

­ταν Κυ­ρια­κή,  πα­τέ­ρας μου ε­χε ρε­π κα τν πα­ρα­κα­λέ­σα­με σχε­δόν, ν μεί­νει, ν φ­με μα­ζ τ με­ση­μέ­ρι. Τέ­τοι­α ­ταν  ο­κο­γε­νεια­κή μας χα­ρ­στε μά­να μου το ­βα­λε τν με­γα­λύ­τε­ρη με­ρί­δα κο­τό­που­λου, δεγ­μα τς ­γά­πης πρς τν ­ξα­δέλ­φη της πο ε­χε ν δε πά­νω ­π τριά­ντα χρό­νια…

Με­τ τ με­ση­με­ρια­νό, κά­τσα­με στ σα­λό­νι ­που  θε­ος ­να­γνώ­στης μ τ χα­ρα­κτη­ρι­στι­κ ­λεια­κ προ­φο­ρά του, ­δω­σε τρο­φ σ ­λες τς ­πο­ρί­ες μας γύ­ρω ­π τν ο­κο­νο­μι­κ κα κοι­νω­νι­κή του κα­τά­στα­ση, πλού­τι­σε τς γνώ­σεις μας γι τ ­θνο­σω­τή­ριο ρ­γον τς ­πα­να­στά­σε­ως, ­πε­δεί­χθη φα­να­τι­κς ­πα­δς το

­λυμ­πια­κο, δεί­χνον­τάς μας ­να ­πό­κομ­μα τς ­φη­με­ρί­δος ΠΑΤΡΙΣ, ­που  ­φη­με­ρί­δα πα­ρου­σί­α­ζε α­τν κα τ κα­τά­στη­μά του, ο το­χοι το ­ποί­ου ­σαν κα­ταλ­λή­λως ­πεν­δυ­μέ­νοι μ ­λό­κλη­ρες σε­λί­δες τς ­θλη­τι­κς ­φη­με­ρί­δος ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ….

Κά­ποι­α στιγ­μ κα μέσα στν ­φο­ρί­α τς πε­ρι­στά­σε­ως μς μί­λη­σε γι τ ­ξο­χι­κό του στν Σπιά­τζα, λί­γο ­ξω ­π τν Πύρ­γο. Ε­πε πς ­κε  πα­τέ­ρας του ­φτια­χνε μί­α ­χε­ρο­κα­λύ­βα κα κου­βα­λο­σε ­π τν Πύρ­γο τ  φα­με­λιά του γιδι­α­κο­πς τ κα­λο­καί­ρι, κι ὅτι ­κε, στν ­διο χ­ρο, πά­νω στν μ­μο δη­λα­δή,  ­διος ­κα­νε πραγ­μα­τι­κό­τη­τα τ ­νει­ρο το πα­τέ­ρα του λ­λ κα τ δι­κό του..! ­φτια­ξε ­να σπί­τι ­π λα­μα­ρί­νες πρς τ πα­ρόν, λ­λ σπί­τι(!) μ τρί­α δω­μά­τια κακου­ζί­να! Πά­νω στν μ­μο κα μπρο­στ στ κύ­μα. Κα­τά­φε­ρε μά­λι­στα ν βά­λει κα ρε­μα κα πομ­πω­δς μς ­νη­μέ­ρω­σε πς ­νοι­ξε κα βό­θρο, κι ­τσι τ «σπί­τι» δι­α­θέ­τει ­λα τκομ­φόρ! Ν, ε­πε, δε­τε κι ­βγα­λε ­π τ πορ­το­φό­λι του μιφω­το­γρα­φί­α κα μς τν ­δει­ξε. Πρ­τα τν π­ραν ο γο­νες μου κατν κοι­το­σαν μ θαυ­μα­σμ κα­τό­πιν τν ­δω­σαν σμέ­να, πο ­μουν ρ­κε­τ με­γά­λος κα μπο­ρο­σα ν κα­τα­λά­βω τν πρό­ο­δο το θεί­ου ποος κατ τλεγόμενά του, ξε­κί­νη­σε ­π τ μη­δν κι ­φτα­σε ν ­χει ­ξο­χι­κ πά­νω στκ­μα ..! Ε­δα λοι­πν μί­α ξύ­λι­νη πα­ράγ­κα, στη­ριγ­μέ­νη πά­νω σκά­τι δο­κούς, βαμ­μέ­νη μ παρ­δα­λ χρώ­μα­τα, ­που κυ­ρι­αρ­χο­σε τ μπλ λου­λα­κί! Α­γα­ο ε­πα π  μέσα μου, κι ς γι­νό­ταν  προ­σβο­λ μ­προ­σθεν το ­ο­νί­ου. Στν μιγω­νι ­νέ­μι­ζε  λ­λη­νι­κ ση­μαί­α. Στν λ­λη το ­λυμ­πια­κο­κεί­νη την ­πο­χδν γνω­ρί­ζα­με τς βρα­ζι­λι­ά­νι­κες φα­βέ­λες!

 θε­ος γι ν δεί­ξει τν ν­θου­σια­σμό του, μς κά­λε­σε ο­κο­γε­νεια­κς στν Πύρ­γο. Θ μς φι­λο­ξε­νο­σε ­λο τ κα­λο­καί­ρι στ «σπί­τι» τς Σπιά­τζας. Κι ­σο προ­χω­ρο­σε  ­ρα καὶ ἔ­πι­νε κα κα­νέ­να πο­τη­ρά­κι, τό­σο ­νοι­γε  καρ­διά του καγι­νό­ταν ­νας ­πέ­ραν­τος χ­ρος στν ­πο­ο μς το­πο­θέ­τη­σε ­λους μας ­π τν πρώ­τη στιγ­μή πο μς εδε.  ξαφνικὴ ἀ­γά­πη του γι μς, ε­χε με­τα­τρα­πε σ ­ρω­τα κι ­τσι ­κεπο θ μς φι­λο­ξε­νο­σε ­λο τ κα­λο­καί­ρι, τώ­ρα πέ­ρα­σε σὲ ἀ­κό­μη με­γα­λύ­τε­ρες κ­δη­λώ­σεις λατρείας. Μς δή­λω­σε ­πε­ρί­φρα­στα πώς, δί­πλα ­π’ τ δι­κό του σπί­τι, ­πάρ­χει «πια­σιά» γύ­ρω στ τρι­α­κό­σια μέ­τρα! Ν π­με α­ριο κι­ό­λας κά­του, ­πέ­με­νε στν πα­τέ­ρα μου, ν π­με ν τ πε­ρι­φρά­ξεις! Κα με­τά, θ κα­θα­ρί­σω ­γ μ τν δι­οι­κη­τ ­σφα­λεί­ας καθ τφκιά­ξεις τ ­ξο­χι­κό…! 


Τ πρά­μα­τα, μέ­χρις ­κε πή­γαι­ναν κα­λά. Μό­λις ­να­φέρ­θη­κε  δι­οι­κη­τς ­σφα­λεί­ας κά­που ξυ­πνή­σα­με ­λοι ­πτν βε­βαι­ό­τη­τα τς ­πο­κτή­σε­ως ­ξο­χι­κοκα ­π τν α­σθη­ση τς «δω­ρε­ν ε­τυ­χί­ας» πο μς προ­σέ­φε­ρε  ­ξ’ ο­ρα­νοκα­τα­πέ­σας ν­τς της οκίας μας,   ­γνω­στος μέ­χρι ­κεί­νη τν Κυ­ρια­κ τ πρω­ θε­ος, μ τν σίγουρη ἐξασφάλιση της συ­ναί­νε­σης το δι­οι­κη­το ­σφα­λεί­ας Πύρ­γου βε­βαί­ως… λ­λη­λο­κοι­τα­χτή­κα­με μ νό­η­μα, λ­λ δν το δεί­ξα­με πς ὁ ἀρ­χι­κς ν­θου­σια­σμς μας π­ρε ν ­πο­χω­ρε­κα­τσε μέ­χρι τ’ ­πό­γευ­μα  θε­ος. Λί­γο με­τ τν κα­φ κι ­φο ε­δε πς  πα­τέ­ρας μου δν ν­τι­δρο­σε στς κ­κλή­σεις του, ν φύ­γουν ­μέ­σως γι τὸν Πύρ­γο, μς χαι­ρέ­τη­σε κα δν τν ξα­να­εί­δα­με πο­τέ… ­στό­σο, ­π’ ρ­κε­τν μς ­στελ­νε καρ­τπο­στλ στς γι­ορ­τς τν Χρι­στου­γέν­νων κα το Πά­σχα.

Πολ­λ χρό­νια ρ­γό­τε­ρα, ­πι­σκέ­φθη­κα τὴν Σπιά­τζα. ­πα­θα σκ μπρο­στ στθέ­α­μα.  ­στρα­πια­ία μο λ­θε στ νο θε­ος Ζα­βός: ­ξο­χι­κ πά­νω στ κύ­μα! Τώ­ρα δν ὑπῆρχαν μό­νο πα­ράγ­κες σν τ δι­κιά του.  πα­ρα­λί­α, κυ­ρι­ο­λε­κτι­κὰ ὁ α­για­λός ­π χι­λι­ό­με­τρα, ­ταν χτι­σμέ­νος κα με­τα­ξ τν πα­ραγ­κν ­πρ­χαν καβι­λί­τσες κα δι­ώ­ρο­φα! Μι πό­λη κυ­ρι­ο­λε­κτι­κ πά­νω στ κύ­μα…

 
­λα τ πα­ρα­πά­νω ­πο­τε­λον μιὰ προ­σω­πι­κ μ­πει­ρί­α γύρω ἀπὸ τ τί συμ­βαί­νει στος α­για­λος τς ­λεί­ας. ­δδν μι­λ­με γι πα­ρα­νο­μί­α. ­δ μι­λ­με γι τ ­σύλ­λη­πτο! ­φορ­μ γι’ α­τ τν ­νά­κλη­ση τς μνή­μης μς ­δω­σαν τ ρε­πορ­τζ δι­α­φό­ρων ­φη­με­ρί­δων πο ­γι­ναν μ ­φορ­μ μις ­πό­πει­ρας τς τρό­ι­κας ν’ ­πο­τι­μη­θε  πρς ­πέν­δυ­ση του­ρι­στι­κή, α­για­λς τς ­λεί­ας. ­πα­θαν τν πλά­κα τους δι­α­πι­στώ­νον­τας ­τι  α­για­λς ­χε ­δη …­ξι­ο­ποι­η­θε­λα α­τ τ ρε­πορ­τζ τ ­πι­βε­βαι­ώ­νει μιὰ δή­λω­ση το Δη­μάρ­χου Πύρ­γου κ. Μά­κη Πα­ρα­σκευ­ό­που­λου στος New York Times: «­ν  κυ­βέρ­νη­ση θέ­λει ν ­δι­ω­τι­κο­ποι­ή­σει τν πε­ρι­ο­χ θπρέ­πει ν ρί­ξει μ μπουλ­ντό­ζες τ α­θαί­ρε­τα κα πο­λ ­πλα­τ δν θ συμ­βε... πο­τέ»! Σα­φς  κ. Δή­μαρ­χος!  δή­λω­σή του δν ­πι­δέ­χε­ται κα­μί­α πα­ρερ­μη­νεί­α κι ς δή­λω­σε κα­τό­πιν ­τι τ λόγια του πα­ρερ­μη­νεύ­τη­καν. Ποι­ά κυ­βέρ­νη­ση τόλ­μη­σε ν τ βά­λει μ τ «δί­και­α» τοΛα­ο; Κα­μί­α! Κα γι ν κα­τα­λά­βε­τε τ για­τί, σς πα­ρα­θέ­του­με τὴ δήλωση τῶν οἰκιστῶν! Δετε λοιπν τί δηλώνουν ο λληνες οκιστές τῶν ἠλειακῶν παραλιῶν:  Οτε  Παπαδόπουλος πο ρθε μ τος πιτελες του (μέ) …δεν κανε τίποτα…  φο δν κανε τίποτα Παπαδόπουλος γιατί νκάνουνε λοι ο λλοι; Εναι λληνικ λα ατ ( τίνομίζετε, λληνικ εναι, δηλαδπροέρχονται π τος λλοχίμ, πως τος μάθανε τόσα χρόνια τ κανάλια, λους ατος τος θεσμόβιους,  ατ τλάκη τς νθρώπινης στορίας, τος λακκόπρωκτους γασμούλους…), μ τί νομίζετε κα κανες δν θ μς τπάρει. Τς παράγκες δηλαδή..!

Δεν υπάρχουν σχόλια: